Bakalářské studium

Práce k přijímacímu řízení do bakalářského studia budou na Katedře dokumentární tvorby přijímány v pátek 1. prosince od 10:00 do 15:00. Rovněž je můžete odeslat poštou s razítkem odeslání nejpozději 1. prosince 2017.

Všechny písemné práce k přijímacímu řízení se předkládají vytištěné v pěti exemplářích. Práce rovněž zašlete emailem sekretářce katedry na adresu kristyna.bohunova@famu.cz ve formátu PDF či Word.

Podrobné informace k bakalářskému přijímací řízení.

 

Magisterské studium

Magisterské studium oboru Dokumentární tvorba navazuje na bakalářský stupeň s důrazem na individuální tvůrčí a badatelskou práci studentů. Elementárním předpokladem k přijetí je ukončené bakalářské vzdělání na FAMU, nebo jiné vysoké škole.

Přijímací řízení sestává z talentových zkoušek a ověření teoretických znalostí nejméně v rozsahu bakalářských státních závěrečných zkoušek oboru Dokumentární tvorba. Uchazeč musí prokázat rozvinutý talent a samostatnost při spoluutváření svého studijního programu.

Další důležité informace o podání přihlášky, seznam povinných součástí a termíny odevzdání přihlášky a následně povinných prací najdete na hlavním webu FAMU. Přihláška ke studiu se podává prostřednictvím on-line formuláře.

 

Požadované práce k přijímacímu řízení


Uchazeči, kteří absolvovali bakalářské studium jakéhokoliv oboru FAMU, předkládají tyto práce:

 1. Bakalářská teoretická práce (minimálně 20 stran)
 2. Bakalářský film (doporučená délka 20 minut)
 3. Projekt magisterského studia – v rozsahu 3 stran by měl obsahovat:
  a/ zamýšlené téma teoretické diplomové práce
  b/ námět a krátká explikace k absolventskému filmu
  c/ výběr specializovaných přednášek a seminářů z nabídky FAMU, které Vám umožní prohloubit konkrétní znalosti a dovednosti nad úroveň dosaženou během bakalářského studia
  d/ představu o individuální doplňkové formě studia (např. typ tuzemské či zahraniční stáže,  účast na grantových nebo vědeckých projektech, cílená rešerše jako východisko pro natočení svého filmu aj.)

 

Uchazeči, kteří absolvovali bakalářské studium ostatních fakult AMU či příbuzných oborů jiných VŠ z České republiky či ze zahraničí, předkládají tyto práce:

 1. Životopis uchazeče
 2. Seznam 5 literárních a 5 filmových titulů, 1 divadelní, 1 výtvarný a 1 hudební počin, které považujete z hlediska Vašeho současného vývoje za podstatné a k nimž se případně chcete hlouběji vrátit u přijímacího pohovoru.
 3. Dva náměty na dokumentární film (v celkovém rozsahu nejvýše čtyř normostran):
  – námět s tématem osobního charakteru, které uchazeč považuje za významné
  – námět s tématem společenského (politicko-sociálního) charakteru,
  které uchazeč považuje za významné.
  V hlavičce námětu uveďte pracovní název filmu a předpokládanou minutáž. Náměty by měly obsahovat stručné zdůvodnění volby a charakteristiku tématu, popis místa a hlavních aktérů, naznačenou strukturu vyprávění (vývoj situace, souslednost akcí), i objasnění hypotetické metodiky vizuálního způsobu natáčení (např. páteří filmu bude časosběrný návrat ke statickému záběru daného místa v průběhu celého roku, kde bude patrný ten a ten vývoj).
 4. Volná práce – předložte jednu ze svých autorských prací, může to být například esej, báseň, povídka, kritika, recenze, výtvarný či hudební projev, happening nebo volná herecká kreace.
 5. Filmové dílo (ve formátu 8, 16, 35mm – musí být řádně označen start, jméno autora a název díla na začátku i konci filmového pásu) nebo videofilm (na kazetě VHS/PAL) na úrovni bakalářského filmu studenta 3. ročníku KDT (doporučená délka 20 minut).
 6. Projekt magisterského studia – v rozsahu 3 stran by měl obsahovat:
  a/ zamýšlené téma teoretické diplomové práce
  b/ námět a krátká explikace k absolventskému filmu
  c/ výběr specializovaných přednášek a seminářů z nabídky FAMU, které Vám umožní prohloubit konkrétní znalosti a dovednosti nad úroveň dosaženou během bakalářského studia
  d/ představu o individuální doplňkové formě studia (např. typ tuzemské či zahraniční stáže,  účast na grantových nebo vědeckých projektech, cílená rešerše jako východisko pro natočení svého filmu aj.)

 

Průběh  přijímacího řízení

Ústní pohovor, v němž kromě témat a zpracování předložených prací bude komise zjišťovat orientovanost uchazeče v současném kulturním a politickém dění i jeho talent a předpoklady potřebné ke studiu na Katedře dokumentární tvorby.

Přijímací řízení do navazujícího magisterského cyklu studia KDT probíhá zpravidla druhý týden v září v učebně 211 KDT – sledujte na webu FAMU Harmonogram akademického roku a informace o přijímacím řízení.

Podrobné informace (postup uchazeče o přijetí do magisterského studia).